είμαι σε ηλικία που δε φοβάμαι μη μείνω στο ράφι αλλά στον τόπο @sugarwatergate

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

31 εποχικοί στο Δήμο Θερμαϊκού

Ο Δήμος Θερμαϊκού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριανταενός (31) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Θερμαϊκού, που εδρεύει στην Περαία Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρων 8
ΔΕ Οδηγοί τράκτορα 4
ΔΕ Χειριστής μηχανημάτων έργων 1
ΥΕ Εργάτες/τριες καθαριότητας 18
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, α) για την Δημοτική Ενότητα Θερμαϊκού στο ισόγειο του πρώην Δημοτικού Καταστήματος Ν. Επιβατών τηλ. 2392039001, β) για την Δημοτική Ενότητα Επανομής στο πρώην Δημαρχείο Επανομής, τηλ. 2392330100 γ) για την Δημοτική Ενότητα Μηχανιώνας στο πρώην Δημαρχείο Μηχανιώνας τηλ. 2392330324, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:, Μ. Αλεξάνδρου 2, Περαία ΤΚ 57019 απευθύνοντάς την στο γραφείο πρωτοκόλλου (τηλ.επικοινωνίας:2392330039).
e-dimosio.gr

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

23η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δ.Σ. Θερμαϊκού, την 19η Οκτωβρίου 2016 και ώρα 16:00΄

ΘΕΜΑ 1ο : Διαγραφή ποσού από τον Χ. Κ. 0081/2014, λόγω μη ένταξης του ακινήτου στην επέκταση του Γ.Π.Σ. του οικισμού Αγίας Τριάδας.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 2ο : Διαγραφή ποσού από τον Χ.Κ. 0070/2014, λόγω μη ένταξης ενός ακινήτου και λόγω αλλαγής του πίνακα υπολογισμού της προείσπραξης.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 3ο : Επιστροφή ποσών, σε δύο δημοτικούς υπαλλήλους, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
          Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 4ο : Διαγραφή ονόματος από το Χ. Κ. 37/2008 που αφορά τέλη ύδρευσης και χρέωση στο χρήστη στο χρήστη του υδρομέτρου.
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 5ο : Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων, από λάθος χρέωση τετραγωνικών μέτρων σε οικία.
         Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 6ο : Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων, από λάθος χρέωση στους συντελεστές δημοτικών τελών στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.
         Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης του υπ’ αριθ. 751α αγροτεμαχίου, εμβαδού 10.010,50 τ.μ. της Τ. Κ. Μεσημερίου της Δ.Ε. Επανομής Δήμου Θερμαϊκού.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης του υπ’ αριθ. 321 αγροτεμαχίου, με εμβαδό 23.652,04 τ.μ. της Τ. Κ. Μεσημερίου της Δ. Ε. Επανομής Δήμου Θερμαϊκού.
        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου Θερμαϊκού. 
        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Θερμαϊκού.   
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια στεφανιών κατάθεσης στο εορτασμό εθνικών εορτών.
    Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 12ο : Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 299/2014 Απόφαση του Δ.Σ. που αφορά καθορισμό αμοιβής Δικηγόρου και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού    λόγω αύξησης συντελεστή Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.
   Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 343/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον «Καθορισμό Τέλους Χρήσης κοινοχρήστου χώρου για το σταθμαρχείο του ΟΑΣΘ, στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Μηχανιώνας, για το έτος 2017».
           Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 344/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον «Καθορισμό Τελών Δημοτικών Κοιμητηρίων, για το έτος 2017».
           Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 345/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά σε «Μειώσεις ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, για το έτος 2017».
           Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 16ο :   Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου :  «Συντήρηση & Επισκευή Σχολικών Κτιρίων Δήμου Θερμαϊκού».
          Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
 ΘΕΜΑ 17ο :  Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών Επισκευής και Συντήρησης και Ανταλλακτικών - Ελαστικών Επίσωτρων Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4.412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.  
     Εισηγητές : Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας και Ανακύκλωσης - κ.κ. Φώτιος Τζάκης και Θωμάς Μπίρος.
ΘΕΜΑ 18ο : Απευθείας εκμίσθωση αίθουσας Δημοτικού Θεάτρου Επανομής.
          Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 19ο : Απευθείας εκμίσθωση αίθουσας Δημοτικού Θεάτρου Επανομής.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 20ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 του Δήμου Θερμαϊκού για την ένταξη εκτέλεσης νέων έργων και ενίσχυση υφιστάμενων.
      Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 21ο : 15η  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 22ο  : Έγκριση της υπ’ αριθ. 111/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.H.K.E.Θ. με θέμα «Κριτήρια επιλογής παιδιών εκτός ΕΣΠΑ στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της ΔΗΚΕΘ - Οικονομική εισφορά».                                                
      Εισηγήτρια :.Πρόεδρος Δ.Η.Κ.Ε.Θ. - κ. Κυριακή Καζουλίδη.
ΘΕΜΑ 23ο : Ανάκληση δεσμεύσεων, οικονομικού έτους 2016.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης.
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόληση - κ. Θεόδωρος Τζέκος.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου     ΣΠΥΡΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ 

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

έκθετοι ο προεδρος της Επανομής και η αντιδήμαρχος Τ.Ε. για την καταπάτηση του πάρκου.

"Ανάλαφρη" και "κλειστή" η κατασκευή στο πάρκο Επανομής - 

"Παραιτήθηκε ο Πρόεδρος;;;" 

Μπροστάρισα η Πασχαλίδου, καθησυχαστικός ο Μαυρομάτης και λευκές περιστερές οι "Θερμαγικοί" στη συζήτηση για την απόφαση με την οποία καταργήθηκε το μοναδικό πάρκο στην Επανομή προκειμένου να δοθεί έγκριση για μια ελαφριά κατασκευή (ξύλινο δάπεδο και τρoχήλατα stand) προς διευκόλυνση "μειονεκτούντος" επιχειρηματία που δεν εδύνατο διαφορετικά να επεκτείνει τα "τραπεζάκια του έξω" (Απόφαση Απριλίου 2016).
Ήταν από τους άτυχους, όπως περίπου τον χαρακτήρισε ο Δήμαρχος (γιατί οι ανταγωνιστές του είχαν πλακόστρωτο ενώ αυτός δεν είχε),  στην προσπάθειά του να εγκριθεί η εισήγηση Πασχαλίδου, στο δημοτικό συμβούλιο, για την "ελαφριά κατασκευή" που αιτούνταν ο επιχειρηματίας στον κοινόχρηστο χώρο του μοναδικού χώρου πρασίνου στο κέντρο της Επανομής. Στον ίδιο χώρο που ένα χρόνο πριν ο ίδιος Δήμαρχος συνεπικουρούμενος από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Άνθιμο και την Αντιπεριφερειάρχη Βούλα Πατουλίδου τοποθέτησαν πλάκα και δενδροφύτευσαν για την παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος δείχνοντας έτσι την συμβολική τους στράτευση υπέρ του πρασίνου και του περιβάλλοντος.
Και τι δεν ειπώθηκε σε εκείνη την αποκαλυπτική για την "φιλεπιχειρηματική" θέση της διοίκησης...
"Αποτελεί αναβάθμιση της αισθητικής" ήταν η εντυπωσιακή ατάκα του Γιάννη Μαυρομάτη προκειμένου να καταργηθεί ο χλοοτάπητας και να έρθει στη θέση του η σιδηροκατασκευή.
"Ο χώρος θα καλυφθεί με ξύλο και καρέκλες ... Ούτε χλοοτάπητας, ούτε τίποτα" 
Η δε Πασχαλίδου αποφάνθηκε ότι δεν υπήρχε καν χλοοτάπητας "δεν υπάρχει καν χλοοτάπητας, είναι χώμα".
Και η απόφαση διευκόλυνσης του επιχειρηματία ελήφθη. Με 15 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 6 λευκά.
Κατά ψήφισαν ο Κουζινόπουλος κι ο Ζδούκος της Συμπολιτείας (για την αλλοίωση του πρασίνου) και τα λευκά ήταν των Θερμαγικών, της Μώραλη αλλά και του Αντιδημάρχου Παιδείας και Κοινωνικής πολιτικής με καταγωγή από την Επανομή Θοδωρή Τζέκου. Ο οποίος μεταξύ των ενστάσεων και διαφωνιών που κατέθεσε 1) ισχυρίστηκε πως αλλάζει η μορφή του πρασίνου 2) διατύπωσε επιφυλάξεις για την τήρηση των όποιων προδιαγραφών και 3) τόνισε πως στην προσπάθεια να τηρηθεί η ισότητα μεταξύ επαγγελματιών "δημιουργούμε μιαν άλλη ανισότητα".
Και φυσικά λίγους μήνες μετά αποδεικνύεται περίτρανα το τι ακριβώς επιδιώκετο με τη συναίνεση αν όχι και με την καθοδήγηση της διοίκησης στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Έγινε μια τεράστια κατασκευή, με πακτωμένη σιδεριά που σκέπασε το έδαφος, σηκώθηκαν πλαϊνά τοιχία από σίδερο, ξύλο και γυαλί και έγινε ένας κλειστός ενιαίος χώρος (σκεπαστός).
Πέρα όμως από την επιμονή Πασχαλίδου - Μαυρομάτη και κάποιων μαϊντανών που ξέρουν να λένε ναι στις συνεδριάσεις γνωρίζουμε πως και ο πρόεδρος του τοπικού απείλησε με παραίτηση αν "κλείσει" η κατασκευή, πράγμα που όπως βλέπετε στις φωτογραφίες έγινε το Σάββατο.
Άρα δικαιολογημένο το σλόγκαν που κυκλοφορεί στην Επανομή από το Σαββατοκύριακο: 
"Τι έγινε; Παραιτήθηκε ο πρόεδρος ή ακόμα;"
παρακάτω μπορείτε να δείτε τα πρακτικά της επίμαχης συνεδρίασης του ΔΣ:

Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2016

παλιά, ήταν αγνά τα ποτά κι έβλεπες πραγματικά άλογα να περνούν δίπλα σου. 
τώρα με τις μπόμπες, οι ...μονόκεροι πάνε κι έρχονται!!!

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Ξεκινάει η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Δήμο Θερμαϊκού

Ξεκινά τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016 η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚΧΑ Α.Ε (703/6/27-9-2016) με την οποία καλούνται όσοι έχουν δικαίωμα επί των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων  των Προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων α) Αγγελοχωρίου, Επανομής και Ν. Μηχανιώνας του Καλλικρατικού Δήμου Θερμαϊκού και β) Αγ. Παρασκευής, Καρδίας και Τριλόφου του Καλλικρατικού Δήμου Θέρμης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, να υποβάλουν δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr
Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τις περιοχές αυτές αρχίζει στις 10-10-2016 και λήγει στις 10-01-2017 για τους κατοίκους εσωτερικού και στις 10-04-2017 για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο.
Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.
Τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, θα καταγραφούν στις Αρχικές Εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Συνεπώς είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, οι δικαιούχοι να προσέλθουν το αργότερο έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας για να υποβάλλουν την δήλωση τους, διαφορετικά θα απαιτηθεί μεγαλύτερο κόστος και περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Οι περιοχές (προκαποδιστριακοί ΟΤΑ) στις οποίες πραγματοποιείται η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας και τα αρμόδια γραφεία εμφανίζονται αναλυτικά παρακάτω: 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ - ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΔΗΜΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ:
ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΕΠΑΝΟΜΗΣ, ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: 
Επανομή: Οδός 25ης Μαρτίου, μεταξύ των στάσεων «Κτήμα Κώνστα» και «Σχολείου» του αστικού λεωφορείου (ισόγειο κατάστημα), ΤΚ 57500 τηλ 23920 41931

Πηγή: Taxheaven 

Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

"Παραλία Επανομής" δεν είναι μόνο η "βιτρίνα" μπροστά στις ταβέρνες.

Καλή η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, την προηγούμενη εβδομάδα, για τη διάβρωση των ακτών του Δ. Θερμαϊκού αλλά επικεντρώθηκαν στην περιοχή ή μάλλον στο θαλάσσιο μέτωπο Περαίας και Ν. Επιβατών. 
Για την Επανομή δεν ακούστηκε κουβέντα - και πως θα μπορούσε άλλωστε - αφού αμφιβάλλω αν γνωρίζουν οι εκλεγμένοι μας την κατάσταση που βρίσκεται η παραλία, μπροστά στην πάλαι ποτέ πλαζ Όρμου Επανομής. 
Πιστεύω ότι το ενδιαφέρον τους αναλώνεται μπροστά στα 5-6 καταστήματα, όπου έλαβε χώρο και η περίφημη "ΑΝΑΠΛΑΣΗ" (των 126.000 €) που ακόμα αναπλάθεται.

Ας ρίξουν λοιπόν οι του Τοπικού Συμβουλίου και μια ματιά παραδίπλα γιατί ότι "έτρωγε" τόσα χρόνια το κύμα με την λανθασμένη κατασκευή της "σκάλας", ήρθε κι αποτελείωσε το τεράστιο ποτάμι που κατέβασε στην Αγ. Μαρίνα η πρόσφατη θεομηνία. Δεν άφησε τίποτα όρθιο, απ' τα απομεινάρια που υπήρχαν εν είδη τοιχίου μέχρι τώρα. Κι ας γκρεμίσουν κι εκείνο το εκτρωματικό παράπηγμα που στέγαζε παλιόβαρκες του Ναυτικού Ομίλου (άλλη "ευγενική παραχώρηση" του πρ. δημάρχου Επανομής σε ...ημέτερους), κι ας συμμαζέψουν όσο γίνεται τους χώρους που απλόχερα μας χάρισε η φύση και μεις τα παρατήσαμε στο έλεος του ...


Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙ κερνάμε μπύρες στον Ποταμό (ουζερί "Φανάρι")

ΤΕΛΙΚΑ ...ΒΟΛΕΨΕ. ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΕΚΕΙ!!!

 «Σε έναν αγώνα ζωής για το δίκιο και τη σωτηρία ενός τόπου. 
Σε μια γιορτή αλληλεγγύης, σε μια συνάντηση ανθρώπων που αγωνίζονται για αυτά που αξίζουν να σωθούν.''
κρατάω αυτό που είπε ο ChrisAvramidis και συμφωνώ μαζί του:
"...αν ήταν κι η διοργάνωση κάτι πιο αγωνιστικό (απο ντροπαλός ΣΥΡΙΖΑ) θα ήταν ακόμα πιο ωραία"
 Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

Εργαστήρι Εικαστικών Καψιδάκη

To Εργαστήρι Εικαστικών Καψιδάκη, δημιουργήθηκε από το Γιάννη, την Ιωάννα και τη Βασιλική Καψιδάκη και βρίσκεται στην Επανομή Θεσσαλονίκης. 
Τα αντικείμενα του εργαστηρίου είναι η δημιουργία, η διδασκαλία καλλιτεχνικού έργου, καθώς και η πώληση. 
Στο εργαστήρι διδάσκεται: Ελεύθερο Σχέδιο, Ζωγραφική, Κόσμημα, Ξυλογραφία, Χαλκογραφία, Αγγειοπλαστική, Γλυπτική και Ιστορία της Τέχνης. 
Τα τμήματα που λειτουργούν είναι: παιδικό τμήμα Εικαστικών, εφηβικό τμήμα Εικαστικών, τμήμα προετοιμασίας για την Σχολή Καλών Τεχνών, τμήμα προετοιμασίας για την Αρχιτεκτονική και τμήμα χειροποίητου κοσμήματος.